Bodem

Bodemverontreiniging kan zowel op financieel vlak als op het vlak van de aansprakelijkheid een belangrijk probleem vormen. In nauwe samenwerking met onze milieujuristen staat de bodemafdeling van Sertius u bij om een coherent bodembeleid voor uw onderneming uit te stippelen. Sertius beschikt over de nodige erkenningen, volgt nauwgezet de onderschreven deontologische codes (deontologische code Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen) en heeft de ervaring om u hierin op de meest adequate wijze bij te staan.

Ons dienstenaanbod

Bodemonderzoeken

oriënterende bodemonderzoeken (OBO), in het kader van de overdracht van gronden, fusie of splitsing van ondernemingen of bij stopzetting van risico–activiteiten evenals de uitvoering van beschrijvende bodemonderzoeken (BBO).

Bodemsaneringsprojecten

evaluatie en keuze van de meest geschikte bodemsaneringstechniek of combinatie van technieken, en dit na afweging van technische en financieel–economische randvoorwaarden.

Opvolging, begeleiding en onderhandeling

milieukundige begeleiding van bodem- en grondwatersaneringen en onderhandelen met de autoriteiten in geval van betwistingen, verschil in visie, second opinions,…

Technisch advies

hydrogeologisch advies en bijdragen in het kader van de milieueffectenbeoordeling (MER) n.a.v. een milieu- en/of stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

Grondverzet

staalnames en opmaak technisch verslag; alle adviezen en duiding inzake de regeling grondverzet, technisch verslag en bodembeheerrapport

Brownfieldontwikkeling